* آزمایشگاه های طرف قرارداد و پزشکان محترم برای ورود , از نام کاربری و رمز عبور اعلام شده استفاده نمایند.

* مراجعین محترم  برای ورود, از "شماره اینترنتی" چاپ شده بر روی قبض پذیرش بعنوان نام کاربری و از شماره تلفن یا همراه بعنوان رمز عبور استفاده نمایند.


دریافت راهنما    
   
   نام آزمایشگاه :
    نام كاربري :
    رمز عبور :